+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájkoztaó

korecords.hu Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2024.01.19

Ez egy felhasználóbarát összefoglalója – és nem helyettesítője – az utána következő

oldalakon található jogszabály barát adatkezelési tájékoztatónak.

Kik vagyunk?

● Cégnév: ko records Bt.

● Cím: 9700 Szombathely Szűrcsapó u. 35. 3/9

● Ügyvezető: Balogh Zsolt

● Email: info@ko.hu

● Telefon:06-30-937-6136

Mit csinálunk?

Jogaid tiszteletben tartjuk, kéréseid a jogszabályban rögzített határidőkön belül

igyekszünk teljesíteni. Adataidat úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink

kezelését másoktól.

Személyes adataid védelme számunkra kiemelten fontos szempont. Adataidra

vigyázunk, titkosított csatornákon mozgatjuk és soha nem adjuk el másnak, soha nem

használjuk fel más célra mint amire megadtad azokat.

Van weboldalunk, m.rjük használatát, naplózunk biztonsági okokból, van online

marketingünk célzott kampányokkal, kezeljük megadott adataid.

Ha kéred, azonosítás után kiadjuk adataidat. Ha kéred, t.r.ljük adataidat.

Szolgáltatásaink

● Weáruház

Webáruházunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím,

megtekintett oldalak). Google Analytics segítségével k.vetjük mit nézel, hogy

egyre több számodra is érdekes tartalmat tudjunk gyártani (cookie/sütik).

Facebook és Google AdWords sütik kerülnek böngésződbe, később ko records

Bt. hirdetéseket láthatsz ezen szolgáltatókon keresztül. Ezeket az adatokat 90

nap után t.r.ljük.

● Hírlevél

Email címed és neved megadásával feliratkozhatsz h.rlevelünkre. Emailben

tájékoztatunk új termékeinkről, aktuális akciókról. Minden emailbe teszünk

leiratkozó linket, hogy ha meggondolod magad bármikor lemondhasd. Adataid az

utolsó interakció után 365 napig tároljuk.

● Előfizetés

Ha előfizetsz a szolgáltatásunkra, elérhetőségeidet és jegyzeteinket utolsó

kontaktusunktól számított 3 évig őrizzük meg a CRM rendszerünkben.

Törvényi előírások miatt személyes adataid egy részét és a kiállított számlákon

szereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük (legalább

10 évig, max 15 évig utolsó számla kiállításától számítva).

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseinek kialakításakor a

társaság kül.n.s tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács

2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

rendelkezéseit.

Az Adatkezelésre Megrendelőket képviselő természetes személyek önkéntes, előzetes,

megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat

tartalmazza a Megrendelő kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy szolgáltatás

igénybevétele során általuk közölt Személyes Adatok, illetve a róluk generált Személyes

Adatok felhasználásra kerüljenek. A Megrendelő a hozzájáruláson alapuló adatkezelés

esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bármely Megrendelő az adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a

megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag mint

Megrendelő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy

megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel .sszefüggő

mindennemű felelősség kizárólag azt a Megrendelő terheli, aki az e-mail címet

regisztrálta és az adatokat megadta.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más

természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat

kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A Szolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a

Megrendelő önkéntes hozzájárulásán k.vül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke,

valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok

biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Adatkezelő megnevezése

● Cégnév: ko records Bt.

● Cég teljes neve: ko records Zeneműkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság

● Cím: 9700 Szombathely Szűrcsapó u. 35. 3/9

● Cégvezető neve: Balogh Zsolt

● Email: info@ko.hu

● Telefon: 06-30-937-6136

● Weboldal: www.ko.hu

● Cégjegyzékszám: 18 06 103223

● EU Adószám: 26870133218

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A ko records Bt. elektronikus felületein (korecords.hu, Facebook hirdetések, Google Ads

hirdetések) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim

kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött,

cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet

képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz

szüks.ges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy kül.nleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később

semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a ko records Bt. számára.

Kül.nleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai

vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy

biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; eg.szs.gügyi

adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye n.lküli

példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám,

jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a ko records Bt. számára.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a ko records Bt. számomra a

tevékenységi körével .sszefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény

meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a

tájékoztatóban megadott módokon, például a info@ko.hu email címre küld.tt kéréssel.

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben űrlap kitöltésével megadod adataidat és jelzed érdeklődésed a ko records

Bt. iránt, jelentkezésed szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a

Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken

alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak

kezelése nem változik meg, ez csak annyi kül.nbs.get jelent, hogy a szerződés

előkészítése alatt ha nem kéred a folyamat megszüntet.s.t, a szerződés

előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

Szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben igénybe veszed a ko records Bt. szolgáltatását, akkor azt az Általános

Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint teszed. Ebben az esetben a

Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló

jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak

kezelése nem változik meg, ez csak annyi kül.nbs.get jelent, hogy a szerződés

fennállása alatt hiába vonod vissza a szerződés fennállása előtt megadott adataid

kezelésére adott hozzájárulásodat, mert a szerződés teljesítésének érdekében és

céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét megváltozik

és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk

továbbra is kezelni Személyes adataidat.

Jogaid

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 1

hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb

reagáljunk.

Tájékoztatás joga

Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést

kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a c.münkre küld.tt tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@ko.hu

címre küld.tt e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küld.tt tájékoztatás kérést

akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküld.tt kérelem alapján egyértelműen be tudunk

azonosítani.

Emailben küld.tt tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált

email címedről küld.d, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt

biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az

adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és

címére, az adatkezeléssel .sszefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes

adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg

adataidat.

Hozzáférés joga

Ha kéred, hogy tájékoztassunk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése

folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés

céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti

jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külf.ldi

adattovábbításhoz.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a c.münkre küld.tt tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@ko.hu

címre küld.tt emailben kérheted Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos Személyes adatok

kiegészítését.

Elfeledte-téshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted az általunk kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható (i) a

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály

felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés

megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően

a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk, ha vitatod a kezelt Személyes

adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjel.ljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy

pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem

állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés

jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok

felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid

kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését korlátozzuk, mely

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az általad rendelkez.sünkre bocsátott és az általad automatizált módon

kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható ko records

Bt. szoftver által biztosított formátumban (XML/XLS/CSV) részedre átadjuk és/vagy

azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése

kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink

érvényesítéséhez szüks.ges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerz.s,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre

közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát

megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk,

továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről .rtes.tjük mindazokat,

akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezelés célja

● Jogaid védelme.

● Beazonosításod, kapcsolattartás veled.

● Jogosultságaid azonosítása.

● Számodra küld.tt rendszer és marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési

terület és döntési szempont alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása.

● Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján

tartalomfejlesztés és termékfejlesztés koordinálása, hogy valóban olvasott

tartalmak k.szüljenek.

● Termék fejlesztése.

● Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség

és biztonsági feltételek megteremtése.

● Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.

● Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

A ko records Bt. Adatkezelőnek számít a saját ügyfelei (információ kérés, ajánlatkérés)

munkatársai és weboldala tekintetében.

Kezelt adatok

Kezeljük az általad megadott adataidat:

● Név

● Email

● Telefonszám

● Számlázási cím, telephely

Naplózunk adatokat biztonsági okokból:

● Megtekintett oldal/funkció

● Pontos időpont

● IP cím

● Böngésző süti / cookie

Adatfeldolgozók megnevezése

Központi ügyf.ladatb.zis, ügyf.ladat-tárolás és -kezelés

● Név: MiniCRM Zrt.

● Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

● Telefon: +36 (1) 999 - 0402

● Email: help@minicrm.hu

● Weboldal: https://www.minicrm.hu/

● Tárolt adatok: név, email cím, telefonszám, megkeresések, ajánlat, szerződés,

archivált emailek

● Műveletek: központi ügyf.ladatb.zis, feladatkezelés, számlázás, rendelések

kezelése, hírlevél küld.s

Szerver szolgáltatás:

● Név: Paller Endre egyéni vállalkozó

● Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

● Telefon: 06 70 933 43 04

● E-mail: info@viltor.hu

● Weboldal: https://viltor.hu/

● Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók,

látogató azonosító süti (cookie).

● Műveletek: adatok tárolása,

Webanalitika, email és dokumentumkezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat

szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:

● Név: Google LLC

● Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

● Telefon: N/A

● E-mail: N/A

● Weboldal: https://www.google.com/

● Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és

ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba

megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti

(cookie).

● Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email

szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok

szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok

megjelenítése (retargeting).

Célzott reklám megjelenítés:

● Név: Facebook Inc.

● Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

● Telefon: +1 650-543-4800

● E-mail: N/A

● Weboldal: https://www.facebook.com/

● Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók,

látogató azonosító süti (cookie).

● Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Naptár, telefon kontaktok:

● Név: Apple Inc

● Cím: Apple Park, 1 Apple Park Way, Cupertino, California, U.S.

● Telefon: +1 800 220325

● E-mail: N/A

● Weboldal: https://www.apple.com/

● Tárolt adatok: naptárbejegyzések, telefon kontaktok.

● Műveletek: naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkornizálása eszközök

között.

Titkosított statikus adatok, adatmentések:

● Név: Amazon Web Services Ireland Ltd

● Cím: One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin, Ireland

● Telefon: +1 (206) 266-1000

● E-mail: N/A

● Weboldal: https://www.amazon.com/

● Tárolt adatok: titkosított statikus állományok, titkosított adatmentések.

● Műveletek: statikus tárhely biztosítás (S3), tartalomszolgáltató hálózat / content

delivery network (CloudFront).

Ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltet.s, hívásrögzítés:

● Név: Arenim Technologies Kft.

● Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., 7. emelet

● Telefon: +36 1 8 555 666

● E-mail: support@arenimtel.com

● Weboldal: https://arenimtel.com/hu/

● Tárolt adatok: ügyf.lszolg.lati telefonhívás meta adatok, rögzített

telefonhívások.

● Műveletek: hívás irányítás, telefonközpont szolgáltatás, hívás rögzítés.

Könyvelés:

● Név: Káply László

● Cím: 9700, Szombathely Mátyás Király utca 43

● Telefon: 0694-325-244

● E-mail: kaply.laszlo@t-online.hu

● Weboldal: N/A

● Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla

részletes adatai.

● Műveletek: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.

Online adatszolgáltatás (számlázó):

● Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

● Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

● Telefon: +36-1-427-3200

● E-mail: N/A

● Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

● Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla

részletes adatai.

● Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat

elemzés, hatósági ellenőrzés.

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatunk, hogy a korecords.hu weboldal látogatottságának méréséhez és

látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései

eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, Google Ads

Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek

felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A korecords.hu Weboldalra látogatóként

engedélyezed a Google Analytics, Google Remarketing, Google Ads Konverziókövetés,

és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed

figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe

vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását

a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics,

Google Remarketing, Google Ads Konverziókövetés, és Facebook Remarketing

programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi

hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k

segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak

személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják

meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a

Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics

A ko records Bt. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához

használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program

használatával a ko records Bt. főként arról szerez információt, hogy hány látogató

kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program

felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új

látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és

hova lépett be.

Google Remarketing

A ko records Bt. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics

megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie

révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy

a ko records Bt. Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a ko

records Bt. hirdetésével találkozzanak. A ko records Bt. a Google Remarketing

programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A ko records Bt. hirdetéseit külső

szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A ko records

Bt. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics

cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t)

használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások

alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google Ads konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a ko records Bt. mérni tudja a Google

Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k

segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Facebook Remarketing

A ko records Bt. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések

hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal

meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken

hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra.

A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert

azonosítják.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját

böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található

meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az

Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési

funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról,

telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja

a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a

Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben

sem veszel részt.

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google

Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény

telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott

böngészőhöz tartozó súgót.

Adatkezelés elvei

● Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és

átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató

rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

● A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szüks.ges Személyes

adatokat az Adatkezelő az érintett Megrendelő hozzájárulása alapján, és

kizárólag célhoz kötötten használja fel.

● Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre

arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl

(adattakarékosság).

● A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait a ko records Bt.

mint szolgáltató nem kezeli.

● Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban -

meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban -

hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon k.vül harmadik félnek át nem

adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok

statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett

Megrendelő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem

tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

● Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés,

jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja

miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának

veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az

érintett Megrendelő elérhető Személyes adatait.

● Az Adatkezelő rendszere a Megrendelő aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek

nem kapcsolhatók össze a Megrendelő által a regisztrációkor megadott egyéb

adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező

adatokkal.

● Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill.

törléséről az érintett Megrendelő, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban

a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha

ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

● Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat

a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok

védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan

megsemmisül.s.t, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és

jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség

teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére

Személyes adatokat továbbít.

● Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles

adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

● Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Bizalmas adatkezelés

A ko records Bt. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok

biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szüks.ges módon

használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küld.s részedre és az általad

megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül

kiküld.sre.

A ko records Bt. sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni

személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás

keretében szüks.g esetén a ko records Bt. átadhatja személyes adataid és más

vonatkozó információkat.

Továbbá a ko records Bt. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait,

valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A ko records Bt. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az

adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltet.s során

a kezelt adatok kizárólag a ko records Bt. számára – mint arra feljogosított számára –

legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az

adatrögzítő eljárásán k.vül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a

jogosulatlan hozzáféréstől.

A ko records Bt. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint

jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a ko

records Bt. hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági,

vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához felt.tlenül szüks.ges hozzáférést biztosítjuk csak

az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést naplózunk, az adatkimentés

funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak.

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott

el.vül.si időkorláttal kezeljük adataidat.

Ökölszabályként részletes biztonsági logok 90 napig, egyéb biztonsági logok 365 napig

tárolódnak.

Személyes adatok utolsó kontaktfelvétel után 365 napig, kivéve ahol törvényi előírás

vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

Részletes leírás az egyes adatkörökről, adatkezelési célokról és adat megtartási időkről

a “Szolgáltatásaink” fejezet alatt.

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk

szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely

Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés

kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az

Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltet.s.t vagy hasznosítását részben vagy egészben

harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben

vagy egészben ezen harmadik személy számára kül.n hozzájárulásod megkérése

n.lkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod mellett átadhatjuk az új

üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás téged nem hozhat a jelen

Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál

hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az

adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozz az

adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a jelen pont szerinti továbbítása nem

lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa

kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és

címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az

adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsg.lja és aktualizálja a jogszabályi

környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális

Tájékoztatóról a ko records Bt. weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt

tájékozódhatsz folyamatosan.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz

a info@ko.hu címre küld.tt emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal k.zvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

fordulhatsz.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék

hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – lakóhelyed vagy tartózkodási helyed

szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésedre tájékoztatunk a jogorvoslat

lehetőségéről és eszközeiről.

Fogalom meghatározások

● Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon végzett

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így kül.n.sen a Személyes

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása,

közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása,

törlése és megsemmisítése.

● Személyes Adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy

természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik

vagy ilyen személy adatot visz be a Rendszerbe.

● Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében Személyes Adatokat

kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Rendszer-szolgáltatások esetében az

adatfeldolgozó a ko records Bt. és az al-adatfeldolgozók a Tájékoztatóban

megjelölt al-adatfeldolgozók.

● GDPR: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános

Adatvédelmi Rendelet”).

Szombathely, 2024.01.19

Kapcsolat

  • 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 35. 3/9
  • +36309376136
  • info@ko.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.